tietoja Laura Karhu

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
Tähän mennessä on luonut 3 blogimerkintää.

Lauttasaaren yhteiskoulun tietosuojaseloste

Lauttasaaren yhteiskoulun tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §). (seloste päivitetty 15.05.2018)

Rekisterinpitäjä

Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry (jäljempänä Lauttasaaren yhteiskoulu), Y-tunnus: 0116665-1 Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelin: 09 6841 270 (toimisto)

Rekisteriasioita hoitava henkilö

toimistosihteeri Sarita Hotanen
Puhelin: 09 6841 270 toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Rekisterin nimi

Lauttasaaren yhteiskoulun toimintaan perustuva henkilörekisteri.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään koulun toimintaan liittyvien asioiden hoitamiseen ja analysointiin, koulun kehittämiseen, suunnittelemiseen ja yhteydenpitoon.

Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Lauttasaaren yhteiskoulun toiminnan kanssa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin sisältyy seuraavat tietosuojaselosteet:

Hallinto:
* Henkilöstörekisteri
* Opiskelijatietorekisteri (Primus)
* Kurssipäiväkirjat
* Todistukset
* Stipendit
* Riemuylioppilaat

Opetuksen järjestäminen
* Koulukuvaukset
* Rangaistukset
* Opintomatkat
* Leirikoulut
* TET-sopimukset
* Ainevalintakortit

Opiskeluhuolto:
* Yksilöllisen opiskeluhuollon rekisteri
* Ruoka-aineallergiat

Tiedotus
* Sosiaalisen median tilit (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube)
* Kotisivut
* Vuosikirja

Turvallisuus
* Valvontakameratallenteet
* Turvallisuussuunnitelma

Jokaisesta rekisteristä on erillinen tietosuojaseloste.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään ja päivitetään rekisteröidyltä itseltään tai hänen huoltajaltaan ja tarkoituksenmukaisista viranomaisrekistereistä.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla tai tieteellistä tutkimusta varten.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Suomen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tieto-turvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

 

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset […]

By |toukokuu 24, 2018|Yleinen|0 Kommenttia

Lauttasaaren yhteiskoulu panostaa yrittäjyyteen ja kansainväliseen liiketoimintaosaamiseen

Lauttasaaren yhteiskoulun lukio aloitti kansainvälisen liiketoiminnan lukiona elokuussa 2016. Lukio on kovassa nosteessa, ja suhtaudumme positiivisesti tulevaisuuteen. Lukio on saanut elokuusta 2018 lähtien erityisen koulutustehtävän, jonka lisäksi se ryhtyy hoitamaan valtakunnallista kehittämistehtävää. Molemmat tehtävät painottavat yrittäjyyttä ja kansainvälistä liiketoimintaosaamista. Kehittämistehtävän on saanut vain 11 lukiota koko Suomessa.

Kansainvälisen liiketoiminnan linjan lisäksi lukiossa toimii yleislinja, jonka opiskelijoilla on mahdollisuus valita tiede- ja tekniikkapolku, luovapolku tai oma henkilökohtainen polku. Lukiossa opetetaan erilaisia työelämän taitoja, kuten projekti- ja tiimityötaitoja, vuorovaikutustaitoja ja talouden lukutaitoa.

Lauttasaaren yhteiskoulun perusopetuksessa on ollut vuoden 2017 aikana 387 oppilasta. Oppilasmäärä kasvaa tulevina vuosina. Perusopetuksessa opiskelee oppilaita yleisopetuksessa ja ruotsin kielikylvyssä. Osa yleisopetuksen oppilaista on lahjakkaita uimareita ja muiden lajien urheilijoita, jotka on sijoitettu samalle luokalle. Syksyllä 2017 koulussa aloitti Urhea-yläkoulukokeilussa niin sanottu liikuntaluokka. Kaikki urheilijat valittiin luokille valtakunnallisen soveltuvuuskokeen kautta. Valinnassa otettiin huomioon myös lähikouluperiaate.

Lauttasaaren yhteiskoulussa on ollut vuoden aikana kuusi aktiivista hanketta. Näihin lukeutuvat tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin liittyvä hanke, lukion arvioinnin kehittämistä pilotoiva Viisari-hanke sekä Liikkuva koulu -ohjelma, jonka avulla kannustamme nuoria liikkumaan väli- ja hyppytunneilla pelin keinoin. Teimme myös yhteistyötä Lauttasaaren Liikuntakeskuksen kanssa. Lisäksi koulumme panosti erilaisiin digihankkeisiin, joiden avulla kehitettiin opettajien digiosaamista. Urheilijoille suunnattu monidigihanke yhdisti oppiainesisältöjä vapauttaen urheilijoiden päivästä aikaa lepoon ja palautumiseen.

Koulua remontoitiin vuoden 2017 aikana laajasti. Remontointiin sisältyi liikuntasalisiiven peruskorjaus kokonaisuudessaan. Tämän lisäksi koulun opetus- ja muita tiloja peruskorjattiin ja teknisen työn tilaan rakennettiin toinen kotitalousluokka. Nämä rahoitettiin Helsingin kaupungin koululainalla. Lainaa saatiin 3,1 miljoonaa euroa, josta käytettiin reilut 2,7 miljoonaa euroa. Omalla rahoituksella tehtiin muita korjauksia. Luokkien ilmastointikoneiden uusiminen toteutetaan vuonna 2018.

Helsingin kaupunki on myöntänyt Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle 3,0 miljoonan euron koululainan uuden liikuntahallin rakentamiseksi. Aiemmin kaupunki on myöntänyt koululainaa 2,7 miljoonaa euroa, joten kannatusyhdistyksellä on yhteensä 5,7 miljoonaa euroa koululainaa liikuntatilojen laajentamiseen. Tämän lisäksi ylläpitäjä on […]

By |toukokuu 3, 2018|Yleinen|0 Kommenttia

Lauttasaaren yhteiskoulun lukion, Kansainvälisen liiketoiminnan lukion erityinen koulutustehtävä ja valtakunnallinen kehittämistehtävä

Lauttasaaren yhteiskoulun lukio, Kansainvälisen liiketoiminnan lukio on saanut 1.8.2018 alkaen erityisen koulutustehtävän luvan. Erityistehtävänä on yrittäjyys ja kansainvälinen liiketoimintaosaaminen. Erityistehtävä koskee kansainvälisen liiketoiminnan linjalla opiskelevia 1.8.2018 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että, kun opiskelija opiskelee vähintään 12 kurssia painotusopintoja, hän voi jättää pakollisia kursseja pois enintään 8, kuitenkin siten, että hän opiskelee vähintään puolet kunkin aineen pakollista kursseista.

Asiaa avataan tarkemmin lukion avointen ovien päivässä 25.1.2018 klo 13.30 (oppilaat) ja klo 18.00 (huoltajat).

Lisätietoja rehtorilta.

Lukio sai myös valtakunnallisen kehittämistehtävän painotuksena myös yrittäjyys ja kansainvälinen liiketoimintaosaaminen. Kehittämistehtävän sai 11 lukiota Suomessa. Kehittämistehtävän saanut lukio on velvollinen kehittämään ja levittämään valtakunnallisesti koko lukiokoulutusta koskien erityistehtävän opetuspainotuksen mukaisia, pedagogiikkaan, toimintakulttuuriin ja oppimisympäristöihin liittyviä malleja ja hyviä käytänteitä sekä valtakunnallisesti vahvistamaan henkilöstön opetuksellisia valmiuksia ja osaamista. Kehittämistehtävän saanut lukio on myös velvollinen kehittämään ja edistämään koulutuksen järjestäjien ja muiden erityisen koulutustehtävän alaan kuuluvien toimijoiden yhteistyötä.

Kehittämistehtävä alkaa myös 1.8.2018 ja se on voimassa 31.7.2025 saakka.

Lisätietoja rehtorilta.

By |marraskuu 20, 2017|Yleinen|0 Kommenttia